Beretning 2017

Ordkraft generalforsamling 22. maj 2017 - beretning

ORDKRAFT 2017
Inden jeg kommer nærmere ind på forløbet af dette års Ordkraft Festival, så foreligger resultatet for Ordkraft 2016 rent økonomisk. Det vil Jens Madsen senere gennemgå, men jeg vil nøjes med at konstatere, at vi ramte meget tæt på vores målsætning om at have balance mellem udgifter og indtægter. Der skete også i 2016, hvor vi fik et minimalt underskud.

Vi kender ikke det økonomiske resultat af dette års festival, men der er grund til en vis spænding, fordi vi for første gang havde valgt at flytte arrangementet med en enkelt dag, således at det i stedet for den sædvanlige afvikling torsdag-lørdag i år blev afviklet fredag-søndag. Begrundelsen for flytningen var dels imødekommelse af et ønske fra flere på arbejdsmarkedet om at give dem en bedre mulighed for at deltage, dels et ønske om at afprøve, om inddragelse af søndagen i arrangementet kunne generere et nyt publikum.

Det er nok for lidt at konkludere på én festival, fordi den i år lå meget tæt op ad den forestående påske, hvilket gav mange sammenhængende fridage og mulighed for en forlænget påskeferie. Men i min optik, så fik vi ikke flere mennesker ind til arrangementet, og vi fik heller ikke nye segmenter ind, sådan som jeg umiddelbart ser det. Jeg er mest stemt for at gå tilbage til den oprindelige afvikling med torsdag-lørdag. Jeg tror, at mange stadig gerne vil have en del af weekenden tilbage efter at have deltaget i Ordkraft, og det har de, når festivalen slutter midt på eftermiddagen om lørdagen. Så er der stadig hele søndagen til andre weekendaktiviteter. Lad os diskutere det her på generalforsamlingen og træffe en beslutning, for det er suverænt bestyrelsen, der bestemmer festivalens placering.

Om indholdet af dette års festival vil jeg sige, at temaet – Naturen (i litteraturen) blev belyst ved flere fine samtaler og debatter, men mit indtryk er, at temaet ikke for alvor slog igennem. Flere centrale forfattere i forhold til temaet havde ikke mulighed for at deltage i dette års festival, og det kunne ses i programmet. Også den fysiske markering af temaet lod noget tilbage at ønske. Dermed ikke sagt, at temaet ikke var velvalgt og at det ikke blev godt belyst. For det blev det. Bl.a. i den afsluttende samtale med forfatteren Ib Michael, men vi kunne have været skarpere på at markere naturen som tema.

Men ellers vil jeg om indholdet blot konstatere, at vi på de øvrige områder – aktuelle nordjyske og danske forfattere, fredagen for børn – Funky Fredag – generatorscenen og alle de andre flotte tiltage – var fuldt på højde med tidligere festivaler. Ikke mindst generatorscenen slog flot igennem i år med præsentationen af de mange talenter fra den nyoprettede Skriveklub. En antologi med udvalgte digte fra Skriveklubben vil blive præsenteret på Kulturmødet på Mors i august, og det er en meget flot afrunding på et spændende nyt initiativ. Noget, som Ordkraft kan være stolte af at have sat i gang.

Omkring afviklingen af Ordkraft var vi i år hæmmet af, at Teater Nordkraft for første gang havde meldt sig ud af samarbejdet. Vi manglede i den grad navnlig teatrets to største sale til placering af de forfattere, der trækker stor interesse, men ikke kan fylde f.eks. Skråen eller Royal Stage. Det gav nogle voldsomme flaskehalse ved arrangementerne på Biffen, hvor der var en del utilfredshed at spore. Vi har evalueret på situationen i de to møder, som redaktionsgruppen allerede har haft, og der e enighed om, at vi skal blive endnu bedre til at spotte, hvilke forfattere, der har et stort publikum, og så placere dem i relevante sale. Men det er et stort og kompliceret puslespil at få til at falde på plads – og mange blandt publikum er tilbøjelige til at glemme, at de ikke har krav på at komme ind til bestemte arrangementer, men har mulighed for at vælge mange andre samtaler m.v., hvis ikke de får deres førsteprioritet opfyldt. Det skal vi blive bedre til at gøre opmærksom på: I programmet, på hjemmesiden, i annonceringen og under selve festivalen.

I år havde vi for første gang samarbejde med Musikkens Hus, som bl.a. lagde lokaler til de store arrangementer med læseklubberne, og tilbagemeldingen om dette forløb er entydigt positivt. Musikkens Hus håndterede arrangementerne professionelt. Så dette samarbejde vil bestemt fortsætte.

Royal Stage var mere i brug i år end tidligere, bl.a. til åbningen, som vi måtte flytte fra Kedelhallen på grund af krav fra brandmyndighederne. Jeg synes, at åbningen fik et fint forløb, selvom der naturligvis manglede den mere intense stemning fra Kedelhallen. Til gengæld kunne alle se og høre, hvad der foregik på scenen. Rådmand Mads Duedahls musikalske velkomst var et scoop, og det samme synes jeg, at overrækkelsen af Ordkraftprisen til Hanne-Vibeke Holst og hendes takketale var. Der var lidt nervøsitet mht. kulturminister Mette Bocks sene ankomst, men hun nåede det og gav Ordkraft mange positive ord med på vejen. Man skal ikke undervurdere betydningen af gode politiske kontakter. Derudover holdt Jesper Theilgaard en tankevækkende åbningstale med afsæt i dette års tema.
Tilbage om dette års festival er blot at sige, at forfatterloungen fungerede flot og upåklageligt og at mange blandt publikum udtrykte stor tilfredshed med, at der var bedre muligheder for at købe en sandwich og en kop kaffe.

ANDRE AKTIVITETER
Festivalen er jo kulminationen på et helt års forberedende arbejde, men sideløbende med den omfattende proces med logistik, programlægning og tilvejebringelse af det økonomiske grundlag, så er der hele tiden initiativer i gang for at udbygge og synliggøre Ordkraft.

Som det vil være bestyrelsen bekendt, så har vi i et par år arbejdet sammen med fundraiser Morten Ryesgaard, som har beskrevet to projekter, der retter sig mod børn og unge, og som skal løbe over et helt år for så at kulminere på Ordkraft Festival. Det vil føre for vidt at omtale projekterne udførligt her i beretningen, men jeg kan oplyse, at de nu er så langt i processen, at de nedarbejdere på Aalborg Bibliotekerne, som har den fornødne ekspertise indenfor de udvalgte områder, netop nu er gået i gang med at kuratere fundraiserens oplæg. Projektleder Ove Hesselbjerg vil fortælle mere om projekternes indhold og status i debatten efter min beretning.

Som bestyrelsen også ved, så har jeg haft møde med det regionale kulturstøtteprojekt Kultur Kanten om støtte til Ordkraft. Mødet var med rådmand Mads Duedahl, der – i hvert fald indtil valget i november – er formand for Kultur Kanten, og kulturchef Lis Rom Andersen fra Aalborg kommune, der er sekretariat for Kultur Kanten, deltog også. Der var en meget positiv stemning omkring Ordkraft, men også en understregning af, at Kultur Kanten ikke uden videre kan give støtte til et eksisterende projekt i drift, sådan som Ordkraft jo er. Der skulle beskrives og økonomiberegnes et særskilt projekt for at opnår støtte, og Ove Hesselbjerg og jeg holdt nogle lyn-møder, som resulterede i udarbejdelsen af projektet ”Ordkraft på jobbet”, som bestyrelsen er bekendt med, både hvad angår indhold og økonomi. Projektet er afleveret og indgår i prioriteringen af, hvem der skal have støtte i de kommende år. ”Ordkraft på jobbet” er et 3-årigt forløb med et udpræget decentralt sigte, som vil stille store krav til os, hvis vi får de nødvendige midler. Der vil være tale om en ikke ubetydelig udvidelse af vores aktiviteter – men det er jo et, vi hele tiden sigter imod: At give Ordkraft en endnu bredere forankring.

ØKONOMI
At skabe det økonomiske grundlag for Ordkraft er jo, som I alle ved, nærmest en kamp fra hus til hus hvert år. Vi har nu fået en status og nået så langt, at vi ikke længere er en nyskabelse, som automatisk påkalder sig fonde og andre donorers opmærksomhed. Vi skal forny os fra år til år, hvert år beskrive nye projekter, nye temaer, nyt indhold, for at komme i betragtning i det betydelige hundeslagsmål, som kampen om støtte til kulturaktiviteter har udviklet sig til.

Vi har – heldigvis – gode og trofaste støtter, men heller ikke dem kan vi tage for givne. F.eks. er den treårige bevilling på 100.000 kr. pr. år fra Det Obelske Familiefond nu udløbet. Jeg skal have aftalt et møde med administrator Britta Graae for at lave en ny aftale. Og vi skal også have en ny forhandling med Aalborg kommune om den årlige bevilling på 400.000 kr. Den udløbet i 2018, og vi skal gerne på det fremtidige 4-års budget, og gerne med f.eks. 500.000 kr. Det samme, som Morsø kommune giver til Kulturmødet. Jeg vil snarest få en aftale med borgmester Thomas Kastrup-Larsen og rådmand Mads Duedahl. Jeg er positiv omkring fortsat kommunal støtte. Der er stor lokalpolitiske opmærksomhed omkring og opbakning til det, vi laver i Ordkraft.

Vi skal også gå videre ad den vej, der hedder erhvervssponsorering, hvor Jens Uggerhøj igen har ydet en flot indsats, og hvor der er nye muligheder – bl.a. forsikringsselskabet Himmerland og Advokaterne i Vingaardshus i Aalborg.
Vi har også en begrundet formodning om, at Nordisk Kulturfond vil vende tilbage med støtte i 2018, men jeg behøver ikke i denne kreds at gøre opmærksom på, hvor vanskeligt det er at tilvejebringe de ca. 1,5 mio. kr., som er nødvendige for at lave en festival af den kvalitet og med det omfang, som vi har vænnet os selv og omverdenen til. Og som vi skal fastholde. Jeg henstiller til jer alle om hele tiden at have i tankene, om nogen i jeres netværk og professionelle og private kontakter måske kan bidrage til Ordkrafts økonomi. Måske er der flere private ægtepar, som har 100.000 kr., de ikke ved, hvad de skal bruge til!

SAMARBEJDSPARTERNE
Heldigvis hviler Ordkraft fortsat godt og solidt på det samarbejde, der har eksisteret stort set siden den første festival. Aalborg Bibliotekerne, Nordjyske Medier, AKKC, Danmarks Radio, Oplysningsforbundet Fokus og kulturinstitutionen Nordkraft. Det er solide piller, vi hviler på. Det giver os stor gennemslagskraft ui flere medier, og måske er vi ved at få hul igennem til flere landsdækkende afviser. I år var Kristeligt Dagblad meget aktive med en flot foromtale.

TAK
Så jeg vil gerne sige tak til vores gode samarbejdspartnere. Og også tak til alle dem, der igen-igen gjorde et muligt at lave en flot festival. Det gælder reaktionsgrupperne, de mange søde og frivillige, som stillede sig til rådighed under afviklingen, det gælder sponsorer, fonde og andre bidragydere – og det gælder naturligvis jer her i bestyrelsen. Tak for et godt og positivt samarbejde, hvor vi hele tiden har Ordkrafts kvalitet og økonomi som fast fikspunkt.
En særlig tak skal lyde til direktør Ernst Trillingsgaard, som efter eget ønske har valgt at forlade bestyrelsen. Ernst Trillingsgaard var med i den første, lille gruppe, som idemanden bag Ordkraft, Evanthore Vestergaard, formede for at få Ordkraft på benene – og Trillingsgaard har været med lige siden. Det var ham, der tog initiativ til Ordkraftprisen, som AKKC finansierer og derfor også overrækker hvert år i forbindelse med åbningen. Ordkraft har sagt tak til Ernst Trillingsgaard for indsatsen, bl.a. med en gave i forbindelse med hans store afskedsreception. Og vi vil naturligvis ikke glemme Trillingsgaard og han store interesse for Ordkraft i de kommende år.

Heldigvis fortsætter det gode samarbejde med AKKC. Jeg har haft et møde med direktør Nicolaj Holm, som indtræder i bestyrelsen i stedet for Ernst Trillingsgaard, og Nicolaj Holm har givet håndslag på, at AKKC fortsætter uændret som samarbejdspart bag Ordkraft. AKKC står altså fortsat for finansiering af og overrækkelse af Ordkraftprisen, ligesom Nicolaj Holm har givet tilsagn om, at Jens Madsen kan fortsætte som manden, der holder fast snor i vores økonomi. Tak for det, Nicolaj – og velkommen i arbejdet for Ordkraft. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig og trække på dine ideer og netværk.

Til sidst – men så langt fra mindst – en stor og varm tak til projektleder Ove Hesselbjerg, som endnu en gang har arbejdet helhjertet og dedikeret for Ordkraft med en indsats, der rækker langt ud over, hvad man med rimelighed kan forvente. Ove. Du er guld for Ordkraft.

Og hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingens debat.

Jørgen Pyndt
Formand for Foreningen Ordkraft

 

Kedelhallen-Stemning

Stemning fra Kedelhallen på
Ordkraft 2017

 • 9000ord 2013
 • Udklip

 • Aalborg city
 • aalborg dk
 • Aalborg Kommune logo sort

 • Aalborg Uni
 • AKKC
 • Biffen
 • Bronderslev forfatterskole
 • Det Obelske familiefond
 • DR
 • Fokus folkeoplysningen
 • foreningen for boghandvaerker
 • Gydendal
 • kul Nordkraft
 • kunsthal nord
 • LR Egmont
 • nordjyskemedier
 • Nordkraft
 • Nordkraft event
 • rosinanteco
 • skraen
 • sparnord fonden
 • polforllogo
 • Bib Logo hjørring • Bibliotek brønderslev
 • Bibliotek jammerbugt
 • Bibliotek Mariagerfjord
 • Bibliotek Vesthimmerland Nyt
 • Bibliotek Morsø RGB-on-White
 • dr p4 nordjylland logo
 • bibliotek-frederikshavn
 • Bib Logo hjørring
 • Rebild Bibliotekerne 500px
 • Thisted Bib
 • PeoplesPressbeskaret
 • VisitAalborg www
 • RegionNordjyllandLogo
 • BIB logo NORDTJYLLAND
 • Statens Kunstraad LOGO Stor
 • plusbolig
 • himmerbolig
 • Logo Hovedland 1

 • Unavngivet

UA-38774599-1